General Magheru nr. 20 ap. 8, Oradea, Bihor, Romania

cursuridecalificare@ilovecosmo.ro

0731 234 028

School

 • Zilele lucratoare

  09 - 18

 • Sambata

  Inchis

 • Duminica

  Inchis

Salon

 • Zilele lucratoare

  09 - 21

 • Sambata

  09 - 21

 • Duminica

  09 - 13

TERMENI SI CONDITII CONTRACT

Inscrierea in format online, pe site-ul www.ilovecosmo.ro este supusa următoarelor condiții.

Toate condițiile prevăzute în fișa de prezentare a cursului pentru care cursantul a optat sunt valabile, facând parte din contractul dintre cursant (numit Beneficiar) si formatorul SC PROUD GLOW SRL (numit Furnizor).

 

Acest curs nu reprezinta un curs online, el fiind un curs ce se desfasoara „fizic”,  la locația indicată de Furnizor și supunându-se legislației în vigoare.

Toate prețurile menționate pe site nu conțin TVA!

Data inceperii cursului, la fel, orarul de desfașurare al fiecărei întâlniri și locația la care se va desfașura vor fi comunicate beneficiarului, de către reprezentantul furnizorului, telefonic sau prin intermediul SMS-ului. 

 

Furnizorul se obligă :

 1. a) să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale şi a metodologilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale;
 2. b) să asigure desfășurarea și finalizarea procesului de formare profesională şi susţinerea examenelor de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică;
 3. d) să asigure instructajul privind protecţia muncii;
 4. e) să nu impună beneficiarului să participe la alte activităţi decât cele prevăzute în programul de formare profesională.

 

 1. B) Beneficiarul se obligă:
 2. a) să frecventeze programul de formare profesională pe întreaga perioadă. Înregistrarea a mai mult de 10% absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate din durata totală a programului conduce la pierderea dreptului beneficiarului de a susţine examenul de absolvire;
 3. b) să utilizeze resursele materiale, tehnice şi alte asemenea, potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora. Distrugerea, pierderea sau deteriorarea bunurilor apartinand scolii atrage dupa sine obligarea cursantului la plata de daune interese in cuantum de 150 % din valoarea produsului nou;
 4. c) să păstreze ordinea, curăţenia şi disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de formare profesională;
 5. d) să respecte normele privind protecţia muncii; 
 6. e) să nu aducă prin acţiunile sale prejudicii imaginii sau numelui Furnizorului, precum şi produselor cu care acesta lucreaza, în caz contrar furnizorul poate întrerupe orice relaţii contractuale cu beneficiarul şi poate cere daune interese şi daune morale acestuia, de minimum echivalentul contravalorii cursului la care acesta este înscris.
 7. f) în cazul în care nu este informat asupra orarului sau altor aspecte privind cursul la care s-a înscris, acesta va solicita aceste informații secretariatului scolii. În cazul in care acumuleaza absenţe nemotivate mai mult de 90% din orele prevazute de lege si nu a formulat nici o cerere privind aceasta situaţie școala işi rezervă dreptul de a nu primi cursantul la examen.

Beneficiarul va respecta dispoziţiile prevazute în prezentul act, cât si Regulamentul şcolii sub sancţiunea rezilierii contractului şi a plaţii de daune-interese in cuantumul dublului contravalorii cursului.

Răspunderea contractuală

Pentru nerespectarea clauzelor prezentului contract, pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului partea vinovată răspunde potrivit legii.

În cazul în care beneficiarul nu poate începe, continua sau finaliza cursul,  plățile efectuate de către acesta, până în acel moment, nu vor fi restituite.

Toate plățile efectuate, indiferent de forma în care au fost efectuate, numerar, transfer bancar sau plata cu cardul (la Furnizor sau pe site-ul acestuia) rămân câștigate Furnizorului dacă Beneficiarul nu începe, continuă sau finalizează cursul.

Nefinalizarea cursului din motive imputabile furnizorului conferă beneficiarului dreptul de a solicita şi a obţine restituirea contravalorii taxei achitate până în acel moment sau reprogramarea desfașurării cursului.

Pentru întârzierile la plată Beneficiarul va plăti Furnizorului penalizări în cuantum de 1% pe zi de întârziere, calculate .La valoarea preţului neachitat de la data scadentă. Totalul penalităţior de întârziere poate depăşi suma asupra căreia sunt calculate. Neplata preţului la scadenţă duce la pierderea dreptului de a participa la cursul de formare profesionale.

Forţa majoră

Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în condiţiile legii.

Partea care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate respecta obligaţiile contractuale va înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării situaţiei de forţă majoră.

 

Soluţionarea litigiilor si plângerilor

Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului. Orice plângere legata de serviciile prestate de Furnizor conform prezentului contract se va face exclusiv in forma scrisa  in maxim 10 zile de la apartia cauzei care a determinat plangerea si va fi depusă la secretariatul şcolii cu dovada de predare – primire

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţelor judecatoreşti de la sediul Furnizorului.

Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului

Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat prin act adiţional la prezentul contract.

Părţile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durată limitată a contractului.

Prezentul contract poate înceta în următoarele condiţii:

 1. prin expirarea termenului şi realizarea obiectului contractului;
 2. prin acordul de voinţă al părţilor;
 3. prin reziliere in cazul în care una din părţi nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contract, partea lezată poate cere rezilierea contractului.

Clauze speciale 

Părţile contractante pot stabili prin act adiţional şi alte clauze contractuale, dacă acestea nu sunt contrare legii.

 

Dispoziţii finale

Prezentul contract este rezultatul negocierii dintre parţi şi are forţa legala de sine stătătoare fară a fi coroborat cu nici un alt act juridic (oferta, postări pe reţelele de socializare, pe pagina de internet a furnizorului şi pe orice spaţiu de informare publică online si nu numai), reprezintaă în întregime acordul parţilor cu privire la absolut toate elementele esenţiale şi secundare ale prezentului contract. In special, Beneficiarul declară ca a citit si a înteles termenii si conditiile acestui contract, si accepta pe deplin dispoziţiile contractuale.